Regulamin

REGULAMIN
IV Ogólnopolskiej Konferencji Genetycznej "Genomica"

 1. Organizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Genetycznej „Genomica” jest Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen” działające na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajowej 9 w Krakowie.
 3. Oficjalną stroną internetową konferencji jest www.genomica.pl.
 4. Konferencja jest skierowana do studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów.
 5. Językami obowiązującymi na konferencji są polski i angielski.
 6. Tematyka konferencji obejmuje genetykę ogólną i molekularną.
 7. Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwają powołane do tego komisje naukowe, w skład których wchodzą pracownicy naukowi uniwersytetów oraz instytutów badawczych.
 8. Istnieją dwie formy uczestnictwa w konferencji: udział czynny (prezentacja wystąpienia ustnego lub posteru) oraz udział bierny. Obie formy uczestnictwa są płatne.
 9. Zgłoszenia do udziału w konferencji są przyjmowane drogą elektroniczną do 9 marca 2018 r. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej, jest warunkiem udziału w konferencji. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą przyjmowane.
 10. Czynni uczestnicy zobowiązani są do przesłania abstraktu wraz z bibliografią oraz oświadczenia opiekuna naukowego według wzorów znajdujących się na stronie internetowej konferencji w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r. Informacja o przyjęciu wystąpienia zostanie wysłana do uczestnika konferencji najpóźniej 15 marca 2018 r.
 11. Każdy czynny uczestnik może przedstawić tylko jedno wystąpienie ustne lub poster.
 12. Wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów odbywać się będą w sesjach. Organizatorzy przyporządkują uczestników do poszczególnych sesji, biorąc pod uwagę  język i tematykę wystąpienia.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przenoszenia wystąpień między sesjami.
 14. Zgłoszone abstrakty podlegają selekcji pod kątem merytorycznym oraz pod względem zgodności z tematyką konferencji. W przypadku niezakwalifikowania się do wybranego typu uczestnictwa (wystąpienie ustne/poster), uczestnik może zostać poproszony o zmianę formy udziału, także na uczestnictwo bierne.
 15. Uczestnicy bierni kwalifikowani będą do udziału w konferencji zgodnie z liczbą wolnych miejsc.
 16. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł oraz przesłanie organizatorom potwierdzenia wpłaty w nieprzekraczalnym terminie 29 marca 2018 r., zgodnie z zasadami dostępnymi na stronie internetowej konferencji (http://www.genomica.pl/informacje/oplata-konferencyjna/)
 17. Organizatorzy mają możliwość wystawienia faktury. Informacje na temat jej uzyskania widnieją na stronie internetowej konferencji.
 18. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji później niż 29 marca 2018 r., organizatorzy nie mają obowiązku zwrotu opłaty konferencyjnej wniesionej przez uczestnika.
 19. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów, organizatorzy nie mają obowiązku zwrotu opłaty konferencyjnej wniesionej przez uczestnika.
 20. Wystąpienie ustne może prezentować maksymalnie jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach organizatorzy mogą udzielić zgody na prezentowanie wystąpienia ustnego przez dwie osoby. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 21. Poster może być prezentowany maksymalnie przez dwie osoby.
 22. Wystąpienia przewidziane są w formie 15-minutowych wystąpień ustnych lub 5-minutowych prezentacji posterów w trakcie sesji posterowej.
 23. Uczestnik prezentujący poster jest zobowiązany do prezentowania go pozostałym uczestnikom konferencji przez cały czas trwania odpowiedniej sesji posterowej.
 24. Każdy uczestnik otrzyma pakiet konferencyjny, w skład którego wchodzi księga abstraktów oraz materiały promocyjne. Uczestnicy mają również prawo do udziału w wydarzeniach towarzyszących konferencji.
 25. Organizatorzy zapewniają napoje i przekąski podczas przerw kawowych oraz jeden obiad (w sobotę).
 26. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a także nie pokrywają kosztów dojazdu i pobytu uczestników w Krakowie.
 27. Każdy uczestnik, zarówno czynny jak i bierny, otrzyma stosowne zaświadczenie o udziale w konferencji pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.
 28. Organizatorzy, opierając się na ocenach wystąpień dokonanych przez komisje naukowe, nagrodzą autorów najlepszych wystąpień ustnych oraz najlepszych prezentacji posterów.
 29. Uczestnik przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody poczynione przez siebie w miejscu odbywania się konferencji.
 30. Dane osobowe zebrane poprzez formularz rejestracyjny służą jedynie do celów organizacji konferencji i nie będą gromadzone ani udostępniane osobom postronnym.
 31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji.
 32. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.