Regulamin

 1. Organizatorami III Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica” są członkowie Koła Naukowego Genetyki oraz Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Mygen” działających na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

 2. Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski.

 3. Tematyka konferencji obejmuje genetykę wszystkich organizmów, zarówno na poziomie pojedynczych osobników jak i całych populacji.

 4. Sesje plenarne (referaty) zostaną podzielone na kilka z proponowanych paneli tematycznych, w zależności od tematyki wystąpień nadesłanych przez uczestników.

 5. Wystąpienia przewidziane są w formie 15-minutowych referatów lub 5 minutowych prezentacji posterów w trakcie sesji posterowej.

 6. Konferencja skierowana jest do studentów studiów I, II i III stopnia.

 7. Uczestnikami konferencji mogą być tylko osoby pełnoletnie.

 8. Istnieją dwie formy uczestnictwa w konferencji: czynny udział (prezentacja referatu lub posteru wraz z zapewnionym pakietem konferencyjnym) oraz bierny udział (brak wystąpienia wraz z zapewnionym pakietem konferencyjnym). Obie formy uczestnictwa są płatne.

 9. W skład pakietu konferencyjnego wchodzą: materiały konferencyjne, w tym książka abstraktów, materiały promocyjne, przerwy kawowe oraz 1 obiad (sobota). Zapewnienie pakietu konferencyjnego jest możliwe tylko po terminowym uiszczeniu opłaty konferencyjnej.

 10. Opłatę konferencyjną w wysokości 70 zł należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2017r.  26 kwietnia 2017r. Numer konta oraz dane do przelewu zostaną podane na stronie internetowej konferencji po zakończeniu rejestracji.

 11. Organizatorzy mają możliwość wystawienia faktur dla uczestników konferencji. Informacje na temat jej uzyskania pojawią się na stronie internetowej.

 12. Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu uczestnikom.

 13. Sesje plenarne, sesje posterowe oraz wykłady zaproszonych gości są dostępne dla wolnych słuchaczy i nie wymagają rejestracji.

 14. Każdy czynny uczestnik może przedstawić tylko jeden referat lub poster.

 15. Referat może prezentować maksymalnie jedna osoba. W wyjątkowych sytuacjach Komitet Organizacyjny umożliwia prezentowanie referatów ustnych w dwie osoby. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Poster mogą prezentować maksymalnie 2 osoby.

 16. Liczba referatów jest ograniczona, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów. W przypadku niezakwalifikowania się do sesji plenarnej uczestnik ma możliwość zamiany referatu na poster bądź uczestnictwo bierne, a posteru na uczestnictwo bierne.

 17. Czynni uczestnicy zobowiązani są do przesłania abstraktu oraz oświadczenia opiekuna naukowego według wzorów znajdującej się na stronie www.genomica.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2017r.  20 kwietnia 2017r. Wystąpienia będą przyjmowane bądź odrzucane przez organizatorów na podstawie nadesłanych abstraktów wraz z bibliografią.

 18. Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną do 18 kwietnia 2017r.  20 kwietnia 2017r. Na stronie www.genomica.pl znajduje się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić i wysłać. Zgłoszenia które wpłyną po terminie nie będą przyjmowane.

 19. Każdy uczestnik, tak czynny jak i bierny otrzyma stosowne zaświadczenie o udziale w konferencji.

 20. Nad poziomem merytorycznym wygłoszonych wystąpień czuwają powołane do tego komisje naukowe, w skład których wchodzą m.in pracownicy naukowi polskich uczelni oraz instytutów badawczych.

 21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji.

 22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przenoszenia referatów między panelami tematycznymi w uzasadnionych przypadkach.

 23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.